نایب الزیارت

ت
نام
کشور
ثبت
حالت زیارت
203278
فاطمه صیدی
ايران
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203277
به نیت تمام کسانی که حقی بر من دارند و به نیت جمیع شهدا
ايران
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203276
فاطمه صیدی و خانواده و به نیت تمام امواتو ظهور امام زمان
ايران
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203272
به نیابت از جمیع الشهدا والمومنین والمومنات و ارواحهم
ايران
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203271
مرضیه معصومی و فرزندانش
ايران
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203270
مرضیه معصومی و فرزندانش
ايران
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203269
مرضیه زاده سرچشمه شیخ بنت علی من ایران
ايران
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203267
حوراء حسين
العراق
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203266
حوراء حسين
العراق
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203265
رغد التميمي
العراق
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203264
إيمان احمد عمران
الكويت
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203263
إيمان احمد عمران
الكويت
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203262
Shaukat Harji
England
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203261
عبدالكريَم حسين عذافة
العراق
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203259
مرضیه زاده سرچشمه شیخ بنت علی من ایران
ايران
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203258
يوسف علي
السعودية
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203257
همه
ايران
13-04-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203256
ياسين العصمي
الكويت
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203254
محمد کیانی
ايران
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203251
محمد کیانی
ايران
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203249
محمد کیانی
ايران
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021
203248
فاطمه
ايران
12-05-2021
تمت الزيارة بتأريخ
12-05-2021