نایب الزیارت

ت
نام
کشور
ثبت
حالت زیارت
104088
تمامی انسان های خوب و صالح دنیا که بیمار هستند، و دعا برای شفای عاجل و بهبودیشان.
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104087
همه انسان های خوب و صالح دنیا از ازل تا به حال که فوت کرده اند.
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104086
زينب يوسف
البحرين
21-01-2020
بالانتظار
104085
دکتر (مرتضی نادری)
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104084
(اکرم صمصامی تبریزی)
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104083
زينب يوسف
البحرين
21-01-2020
بالانتظار
104082
(هوشنگ شریعت یزدی)
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104081
(حامد شریعت یزدی)
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104077
میثم نفر
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104076
میثم نفر
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104075
میثم نفر
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104074
میثم نفر
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104073
میثم نفر
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104072
میثم نفر
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104070
میثم نفر
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104069
میثم نفر
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104067
میثم نفر
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104066
میثم نفر
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104065
میثم نفر
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104063
میثم نفر
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104062
میثم نفر
ايران
21-01-2020
بالانتظار
104061
میثم نفر
ايران
21-01-2020
بالانتظار