قيد انجاز

...


...


قيد انجاز

...


...


قيد انجاز

...


...


قيد انجاز

...


...


انجام شده

مهندسی الکترونیک .. و پایان پروژه بیو انرژی ...


با همت پرسنل فنی مهندسی شعبه الکترونیک بخش الکترومیکانیک آستان مقدس کاظمین، پروژه بیو انرژی خیابان حضرت صاحب الزمان "عج ...


قيد انجاز

تزیین طارمه های باب القبله و صحن قریش با کاشی کربلایی ...


پرسنل های بخش مهندسی آستان مقدس کاظمین با استخدام اصالت میراث قدیمی و اجراهای مدرن، نماهای دو طارمه باب القبله و صحن قریش را ...