حضور هیات اعزامی آستان مقدس کاظمین در محفل گرامیداشت از پشتیبانان بسیج مردمی


هیات اعزامی آستان مقدس کاظمین در محفلی که به همت سازمان بسیج مردمی در روز پیروزی بزرگ ایشان بر تروریست تکفیری برگزار شد، حضور یافت. در این محفل که با حضور نخبه ای از فرماندهان نظامی، شخصیت های مذهبی و رسانه ای برگزار شد، از سازمان های رسانه ای و کانال های ماهواری پشتیبان بسیج مردمی قدردانی شد، و واحد کانال الجوادین تابع شعبه رسانه های الکترونیکی آستان مقدس کاظمین از جمله این کانال ها بود. در این محفل از کانال الجوادین جهت پشتیبانی هایی که از فداکاری ها و پیروزی های نیروهای امنیتی و بسیج مردمی از آغاز فتوای کفایی مبارک داشت تشکر و قدردانی شد.