حضور دبیر کل تولیت آستان مقدس کاظمین در سمینار «نقش بازرسان در فسادزدایی»


دبیر کل تولیت آستان مقدس کاظمین جناب دکتر «جمال عبد الرسول دباغ» در سمینار «نقش بازرسان در فسادزدایی» که با محوریت «اتحاد و فسادزدایی» که با همت آکادمی عراقی فسادزدایی و تعاون دانشکده حقوق / دانشگاه بابل و پشتیبانی هیات مبارزه با فساد برگزار شد، حضور یافت. در طی این سمینار مهمترین برنامه های آگاهی رسانی با عنوان «برنامه های کاربردی هیات مبارزه با فساد» تقدیم شد، ضمن اینکه این سمینار شامل سخنرانی رئیس هیات مبارزه با فساد، نشست علمی و ارائه سه مقاله پژوهشی با عناوین ذیل گردید. - نقش کنترل بازرس کل در مبارزه با فساد. - چگونگی ایجاد روابط مثبت بین دفتر بازرس کل و وزارت. - دارا بودن دفتر بازرس کل بر مخالفان و حامیان. در پایان سمینار این سه مقاله پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.